Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Środa, 12 Sierpień 2020     Imieniny: Klary i Hilarego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / E-Urząd / Profilaktyka, promocja zdrowia / KORONAWIRUS / Komunikaty Urzędu Miasta Knurów

Komunikaty Urzędu Miasta Knurów

 

Wydłużenie terminu uiszczania opłaty przekształceniowej i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2020


Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa informuje, iż ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, wydłużony został termin uiszczania opłaty przekształceniowej i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2020 do 30 czerwca 2020.


Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy o nr: 78 1560 1081 2121 0517 3581 0002

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 32 339 22 08, 32 339 22 26

 (data wytworzenia informcji : 25.05.2020r.)


 

 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców objętych ograniczeniami w zw. z epidemią koronawirusa


W związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonym po stanie zagrożenia epidemicznego i wynikających z tego skutków dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Knurowa, Gmina wprowadziła nowe przepisy, pozwalające na częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Knurowa i byli objęci częściowym lub całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w związku z epidemią koronawirusa

Zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dotyczy nieruchomości w zakresie gruntów, budynków i budowli (lub ich części) związanych z działalnością gospodarczą objętą zakazem, o którym mowa wyżej..

Zwolnienie dotyczy okresu 3 miesięcy: kwietnia, maja i czerwca br. pod warunkiem, że przedsiębiorca odczuł pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku sprzedaży towarów lub usług. Ważne jest też, aby nie posiadał zaległości w stosunku do Gminy Knurów z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019r.

Aby skorzystac z pomocy, najpóźniej do 31 lipca 2020r. przedsiębiorca (podatnik) zobowiązany jest złożyć:

 • korektę informacji o nieruchomościach lub obiektach budowlanych lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami
 • informację o sytuacji finansowej w związku z COVID-19 (załącznik nr 1 do Uchwały),
 • oświadczenie o zgodności danych wskazanych we wniosku z księgami rachunkowymi (załącznik nr 2 do Uchwały),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 3 do Uchwały).

 

Przepisy wchodzą w życie od piątku 8 maja 2020r.

Dokumenty można składać elektronicznie za pomocą systemu SEKAP, drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 (w godzinach pracy Urzędu).


Do pobrania:

Uchwała Rady Miasta Knurów wraz załącznikami do wypełnieniai

 

(data wytworzenia informcji : 11.05.2020r.)


 

Wsparcie dla najemców gminnych lokali użytkowych i dzierżawców


W związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonym po stanie zagrożenia epidemicznego i wynikających z tego skutków dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Knurowa, Gmina wprowadziła nowe przepisy, pozwalające na udzielenie wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom korzystającym z  nieruchomości gruntowych wchodzących do zasobu gminnego.

Wsparcie obejmuje przedsiębiorców – najemców, dzierżawców, w różnych branżach, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w okresie epidemii lub u których w tym okresie w wyniku spadku obrotów gospodarczych nastąpiło pogorszenie ich płynności finansowej.

 • W przypadku najemców i dzierżawców, mających podpisane umowy z Gminą Knurów na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, wsparcie polegac będzie na ustaleniu opłat lub obniżeniu opłat czynszu miesięcznego za lokal użytkowy lub opłat za dzierżawę gruntu, na zasadach określonych Uchwałą Rady Miasta Knurów nr. XXIV/309/2020 z dnia 24 kwietnia br.

 

Warunkiem jest jednak, aby przedsiębiorca nie posiadał zaległości z tytułu opłat związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego lub dzierżawą gruntu wg. stanu na dzień 01.01.2020r.

 

maksymalny okres wsparcia: od marca br do 30 czerwca br

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020r. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznnie do Urzędu Miasta Knurów lub Miejskiego Zespołu Gospodarki  Lokalowej i Administracji w Knurowie.

Do pobrania:

wniosek wraz załącznikami

 

Warto zaznaczyć, że na podstawie odrębnych przepisów  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Knurowa mogą ubiegać się o odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym.

 

(data wytworzenia informcji : 30.04.2020r.)


 

Komunikat o ponownym otwarciu Targowiska Miejskiego


Po 6 tygodniach przerwy, od najbliższej soboty 25 kwietnia br. ponownie uruchomione zostanie Targowisko Miejskie przy ul.Targowej w Knurowie

Handel może być prowadzony ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim, handlować i kupować można będzie tylko w granicach wyznaczonych grodzeniem targowiska, a zatem z wyłączeniem części tzw. żużlowej. Wjazd na Targowisko odbywać się będzie od godz. 6 rano. Miejsca handlu wskazywać będzie obsługa Targowiska. Uruchomione zostaną też dwa wejścia:  od ul. Szpitalnej oraz z boku od strony Basenu. Przed wejściem na Targowisko należy zdezynfekować ręce.

Ilość kupujących, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynosi 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

Do odwołania, podczas dokonywania zakupu towarów, kupujący zobowiązani są obowiązani nosić rękawiczki jednorazowe. Zarządzający Targowiskiem obowiązany jest zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

Do odwołania na Targowisku, podobnie jak w obiektach i placówkach  handlowych lub usługowych, istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki ust i nosa. Obowiązek ten dotyczy również osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego na Targowisku należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra). Również osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m.
Zalecane jest korzystanie, w miarę możliwości, z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce lub dezynfekować je  przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.

Ponadto, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego:

1)  w sklepikach i sklepach oraz budkach na bazarach i targowiskach należy:

 • zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków sklepowych, kas, taśm przy kasach, poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;
 • ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów
 • zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;


2) na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:

 • podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
 • dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

 

(data wytworzenia informcji : 22.04.2020r.)


 

Komunikat o funkcjonowaniu Urzędu Miasta Knurów


W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, informuje się Szanownych Interesantów, że w celu ograniczenia skupisk ludzkich, w okresie od 22 kwietnia 2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu polegającemu na zakazie swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu przy ul. dr. Floriana Ogana 5 i ul. Niepodległości 5 i 7.

Do budynków Urzędu Interesanci będą wpuszczani pojedynczo, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (tj. każdy powinien mieć maseczkę oraz rękawiczki).
    
Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu Miasta Knurów należy składać elektronicznie (platforma E-PUAP, SEKAP, e-mail:

um [at] knurow.pl
), za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

Opłaty i podatki należy uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów.

W celu uzyskania informacji można również skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta Knurów i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej  tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: (32) 339-22-66, (32) 235-10-17.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

PREZYDENT MIASTA

ADAM RAMS

(data wytworzenia informcji : 22.04.2020r.)


 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów.

   Zarządzenie nr 110/OR/2020
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 21.04.2020r.


w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów.

 Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz.697)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od 22 kwietnia 2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu polegającemu na:

1) zakazie swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu przy ul. dr. Floriana Ogana 5 i ul. Niepodległości 5 i 7;
2) do budynków Urzędu, o których mowa w pkt 1 Interesanci będą wpuszczani pojedynczo, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (tj. każdy powinien mieć maseczkę oraz rękawiczki).


§ 2
Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu Miasta Knurów należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5..

§ 3
Ograniczenia dotyczące swobodnego wstępu do budynków Urzędu, wskazane w § 1, mają  zastosowanie również do:

1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) świadczenia usług komunalnych;
4) administracji architektoniczno – budowlanej;
5) ochrony środowiska;
6) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej.


§ 4
Pracownicy Urzędu Miasta Knurów realizują niezbędne kontakty z Interesantami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej umieszczone są na stronie BIP Urzędu.

§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 90/OR/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów..

§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

ADAM RAMS

(data wytworzenia informcji: 22.04.2020r)


 

 Zmiany w zakresie organizacji odbioru odpadów selektywnych


Urząd Miasta Knurów informuje, że w miesiącu kwietniu br. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Knurowa odbywa się zgodnie z harmonogramem, z którym można się zapoznać TUTAJ.


Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w harmonogramie w najbliższym czasie. Jeżeli takie zmiany będą planowane, szczegółowe informacje opublikowane zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem.

 (data wytworzenia informcji : 21.04.2020r.)


 

Komunikat dla przedsiębiorców

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność gospodarczą, która uległa zawieszeniu lub ograniczeniu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez  koronawirus SARS-CoV-2, mogą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nową deklarację uwzględniającą zmienioną ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości w marcu, można przesyłać najpóźniej w terminie do 10 kwietnia br. za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,

Z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Knurów dla bezpośredniej obsługi, złożenie deklaracji odbywa się  poprzez jej umieszczenie w specjalnym pojemniku zlokalizowanych przy wejściu do Urzędu. Kwota wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością za zadeklarowaną w całym miesiącu ilość odpadów do odbioru.

Kwota  za miesiąc marzec powinna wynikać z rzeczywistej ilości odpadów odebranych do czasu zawieszenia działalności.

W przypadku braku prowadzonej działalności w miesiącu kwietniu dla nieruchomości niezamieszkałych, będzie można złożyć nową deklarację obowiązującą od 1 kwietnia na kwotę 0,00 zł najpóźniej w terminie do 10 maja. Jednakże ze względów organizacyjnych przedsiębiorcy, którzy w kwietniu nie będą aktywni, proszeni są o  niezwłoczne złożenie deklaracji zerowej.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie ds. Odpadów Komunalnych  pod numerami telefonów 32 339 22 14 lub 32 339 22 45.

(data wytworzenia informcji: 30.03.2020r.)


  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów.

 

  Zarządzenie Nr 90/OR/2020
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 16.03.2020r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów.

 Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r., poz. 433)

zarządzam, co następuje:
§ 1

W okresie od dnia 16.03.2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 2
Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu Miasta Knurów należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

§ 3
1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1 nie ma zastosowania do wydawania aktów stanu cywilnego w zakresie zgonów i urodzeń.

2. Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4
Z zastrzeżeniem § 3, pracownicy Urzędu Mista Knurów realizują niezbędne kontakty z interesantami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej umieszczone są na stronie BIP Urzędu.

§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów.

§ 6
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sektetarzowi Miasta.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

ADAM RAMS

(data wytworzenia informcji: 16.03.2020r)


 

Komunikat o funkcjonowaniu Urzędu Miasta Knurów


W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, informuje się Szanownych Interesantów, że w celu ograniczenia skupisk ludzkich, od dnia 16.03.2020r. do odwołania, Urząd Miasta Knurów będzie zamknięty.

 • W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: (32) 339-22-66, (32) 235-10-17. Wykaz telefonów dostępny jest TUTAJ.
 • Do budynków Urzędu Miasta wpuszczane będą tylko osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim.


Na korytarzach mogą przebywać jedynie osoby zapisane na dany dzień i daną godziną na 5 minut przed przyjęciem.

Zaleca się załatwienie spraw przez platformę E-PUAP i SEKAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres

um [at] knurow.pl.


 • Opłaty i podatki należy uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest TUTAJ.


Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

PREZYDENT MIASTA

ADAM RAMS

(data wytworzenia informcji : 16.03.2020r.) PSZOK zamknięty, odbiór odpadów selektywnych ograniczony


W okresie od 17 do 29 marca br. firma KOMART wprowadza zmiany w zasadach funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

 

Ze względu na wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem wraz z ograniczeniami wynikającymi z rozporządzeń, wprowadza się następujące zmiany:

 

 • czasowe zamknięcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • czasowe zaniechanie odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki tj. (metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, papieri tektura oraz szkło) z posesji jednorodzinnych;
 • czasowe zamknięcie Punktu Obsługi Klienta.

 
W związku z powyższym, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki zostaną odebrane w terminach późniejszych. Odbiór odpadów z posesji wielorodzinnych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Wszelkie informacje związane z odbiorem odpadów będą aktualizowane na stronie internetowej www.komart.pl

(data wytworzenia informcji : 16.03.2020r.)


 

 Targowisko miejskie zamknięte

 

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa, a także zgodnie z zaleceniami Rządu RP podjęto decyzję o zamknięciu targowiska miejskiego przy ul. Szpitalnej w Knurowie, począwszy od soboty 14 marca 2020 przez cały tydzień.

Przypominamy również, że od najbliższego poniedziałku 16 marca do 25 marca będzie zamknięty budynek Urzędu Miasta, jednak instytucja będzie funkcjonować. Wszelkie sprawy można będzie załatwiać drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

(data wytworzenia informcji : 13.03.2020r.)


 

Informacja o posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Prezydencie Knurowa.

 

W związku z rosnącym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2, na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się w dniu 11.03.2020r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przy Prezydencie Knurowa. Omawiane były kwestie związane z działaniami prewencyjnymi i profilaktyką minimalizujuącą ryzyko i zarażenia się koronawirusem.

W czwartek 11.03.2020r. rząd RP podjął decyzję o zamknięciu od dzisiaj szkół, uczelni wyższych, kin, muzeów i instytucji kultury na dwa tygodnie. Ma to spowolnić tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa w społeczeństwie.
Przerwa potrwa od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie tym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Powyższe decyzje mają moc obowiązującą w całym kraju. Nie są to jednak jedyne rozstrzygnięcia. W ślad za zamknięciem placówek oświatowych i państwowych instytucji kultury, w Knurowie od dzisiaj nie funkcjonują także miejskie obiekty sportowo-rekreacyjne: obie hale sportowe MOSiR, kompleks boisk przy ul.Ułanów, obie pływalnie kryte. Przez dwa tygodnie zamknięte będzie także Kino Scena KULTURA, klub Sztukateria oraz Dom Kultury w Szczygłowicach. Nieczynny jest również Dzienny Dom Senior + prowadzony przez MOPS Knurów.

Jak na razie, bez zakłóceń  funkcjonuje Urząd Miasta i podległe mu jednostki, jednakże wdrażane są dodatkowe środki ostrożności w postaci dozowników do dezynfekcji rąk, w widocznych miejscach umieszczane są instrukcje postępowania na wypadek stwierdzenia zarażenia, obowiązuje wzmożona profilaktyka higieny.

Numery Alarmowe: 800 190 590 - infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem, 32/ 338 05 10, 32/ 338 05 11 kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Starostwo Powiatowe w Gliwicach wdrożyło pewne ograniczenia w procedurze załatwiania spraw w niektórych wydziałach, w celu zmniejszenia skupisk ludzkich. Starostwo zwraca się z prośbą, aby w tym trudnym czasie załatwiać tylko sprawy naprawdę ważne i terminowe. Zobacz szczegółową informację o zmianach.

Równiez Zarząd Transportu Metropolitalnego podejmuje niezbędne czynności i środki zapobiegawcze. Jak wynika z komunikatu z dnia dziesiejszego, ZTM zawiesił sprzedaż biletów w pojazdach przez dwa tygodnie od 12 marca. Ponadto operatorom zalecono regularną obsługę wszystkich przystanków – również tych „na żądanie”. Natomiast mimo, że zajęcia w szkołach zostały odwołane, to nie wprowadzono rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze nieszkolne. Zobacz szczegółową informację o zmianach.

(data wytworzenia informcji : 12.03.2020r.)


 

  PSZOK zmienia godziny otwarcia

 

Urząd Miasta Knurów informuje, że w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Knurowie przy ul. Szybowej 44  w terminie do dnia 28 marca br. będzie czynny tylko w SOBOTY od 9ºº – 13ºº w pozostałe dni PSZOK będzie nieczynny.

(data wytworzenia informcji : 12.03.2020r.)

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności