Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 07 Sierpień 2020     Imieniny: Doroty i Kajetana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / E-Urząd / Świadczenia socjalne / Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia 3 podstawowych warunków:

 1. Posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (m.in. własność, najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego), do tej kategorii zaliczane są też osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny
 2. Powierzchnia zajmowanego lokalu nie może być większa niż normy określone ustawą. Dopuszcza się ich przekroczenie ale nie więcej niż o 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%
 3. Odpowiednio niski dochód gospodarstwa domowego

Od dnia 1 marca 2018 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • kwoty 1 802,15 zł (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie (175% najniżej emerytury)
 • kwoty 1 287,25 zł (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (125% najniżej emerytury)

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, sumując wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie, przy czym za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

O dodatek można ubiegać się również wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych wartości. W takiej sytuacji jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości obliczonego dodatku przysługujący dodatek obniża się o kwotę nadwyżki. Jeśli natomiast nadwyżka jest wyższa od obliczonego dodatku, dodatek nie przysługuje, a osoba ubiegająca się o dodatek otrzymuje decyzję o odmowie jego przyznania.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy dla każdego wnioskodawcy jest wyliczany oddzielnie, a jego wysokość jest uzależniona od: wysokości dochodu gospodarstwa domowego, ilości osób w gospodarstwie domowym, wysokości wydatków ponoszonych na zajmowany lokal mieszkalny oraz metrażu. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:

 

 • czynsz
 • opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 • inne niż wymienione wyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

Dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego nie uwzględnia się wydatków na:

 • ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

 

Gdzie ubiegać się o dodatek mieszkaniowy:

W Urzędzie Miasta przy ul. Ogana 5 w pok. 15 należy pobrać formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o dochodzie. Wniosek potwierdza administracja domu w zakresie : adresu zamieszkania, nazwy i siedziby zarządcy domu, tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, sposobu ogrzewania lokalu i wody, kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Następnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza fakt pobierania/brak pobierania świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Kompletny wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów i koszty utrzymania mieszkania, składa się w Urzędzie Miasta w pok. 15.

 

Wypłata dodatku mieszkaniowego:

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.  Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy domu, w którym znajduje się lokal wnioskodawcy i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o przyznanie dodatku.

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej pod nr tel: 32/ 339 22 68.

Kontakt

adres:

Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
ul. Ogana 5
– pok.nr 15 

telefon:

(32) 339 22 68

e-mail:

sdg [at] knurow.pl

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności