Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Środa, 12 Sierpień 2020     Imieniny: Klary i Hilarego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / E-Urząd / Podatki, opłaty / Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Opłaty oprócz podatków są publicznoprawnym świadczeniem pieniężnym na rzecz gminy. W zakresie działania Urzędu Miasta Knurów wyróżniamy następujące opłaty:

OPŁATA SKARBOWA

pobierana od czynności urzędowych na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

  • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
  • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
  • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,
  • od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie.

Opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta przy ul.Ogana 5 (pn-wt-czw: od 7.45 do 15.30, śr: od 7.45 do 17.30, pt: od 7.45 do 13.30) lub przelewem na rachunek : GETIN NOBLE BANK S.A.
z siedzibą: ul. Domaniewska 39 b, Warszawa,
nr rachunku 07 1560 1081 2121 0517 3581 0019

Wykaz stawek opłat skarbowych

LpUrząd Stanu Cywilnegostawka w złotych
1 Zaświadczenie do wojska      26
2 Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem 11
3 Decyzja; sprostowanie,uzupełnienie,skrócenie,odtworzenie 39
4 Decyzja o zmianie nazwiska/imienia 37
5 Zaświadczenie zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 38
6 Transkrypcja(umiejscowienie aktu) 50
7 Zaświadczenie o dokonanych wpisach w księgach s.c/zaginięciu ksiąg 24
8 Ksero od każdej strony dokumentu 5
9 Pełnomocnictwo 17
10 Odpis skrócony aktu 22
11 Odpis zupełny aktu 33
12 Sporządzenie aktu małżeństwa 84
 

 

Wydział Spraw Obywatelskich  

 
1 Zaświadczenie z akt ewidencji ludności 17
2 Zaświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym 17
3 Decyzja dotycząca przeprowadzenia zbiórki publicznej 82
4 Decyzja dotycząca przeprowadzenia imprezy masowej 82
5 Decyzja o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego 10
6 Decyzja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy 10
7 Decyzja o anulowaniu czynności materialno-technicznej zameldowania 10
8 Pełnomocnictwo w postępowaniach o zameldowanie i wymeldowanie z pobytu stałego
lub czasowego (zwolnienie z opłaty jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu,zstępnemu lub rodzeństwu)
17
9 Pełnomocnictwo w sprawach wymeldowania czasowego za granicę oraz wydania  poświadczenia o zameldowaniu (zwolnienie z opłaty jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu,zstępnemu lub rodzeństwu) 17
10 Spisanie testamentu 22
 

Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej               

 

1

 Wydanie duplikatu zezwolenia  24

2

Wydanie zaświadczenia-pozostałe zaświadczenia

 17

 

                        

Wydział Finansów

 
 1 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza  21
 Pozostałe zaświadczenia  17
 

                 

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

 
 1 Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10
 2 Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

10 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska   

 
 1 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną  82
 2 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  107
 

                                       

Wydział Urbanistyki,Architektury,Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych  

 
 1  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  205
 2  Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  105
 3  Wydanie wypisu do 5 stron ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego  30
 4  Wydanie wypisu powyżej 5 stron ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego  50
 5  Wydanie wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4  20, nie więcej niż 200
 6  Poświadczenie zgodności duplikatu,odpisu,wyciągu,wypisu lub kopii,dokonane przez organ administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe,od każdej pełnej lub zaczętej strony  5
7 Pozostałe zaświadczenia 17
8 Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego podpis,wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa(prokury) 17

Akty prawne związane z opłatą skarbową znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

OPŁATA TARGOWA

pobierana jest od osób fizycznych, osób prawych oraz jednostek organizacyjnych przez inkasentów w miejscu prowadzenia handlu. Opłata pobierana jest w oparciu o uchwałę Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.

Stawka dzienna opłaty targowej

LpTargowisko przy ul. Targowej 2 oraz przy Al. Piastówstawka
w złotych
1 Sprzedaż bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej do 1,0 tony           ładowności  11
2 Sprzedaż bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej powyżej 1,0 tony do 3,0 ton ładowności  20
3 Sprzedaż bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej powyżej 3,0 ton ładowności i autobusu  27
4 Sprzedaż ze straganu, ławy czy też innego sprzętu przy dł. max 2,0 m oraz szerokości max 1,5 m:  
   - artykułów przemysłowych

7,50 

   - artykułów żywnościowych i rolniczych

7,00 

5 Sprzedaż ze straganu, ławy czy też innego sprzętu przy dł. max 4,0 m oraz szerokości max 2,0 m:  
   - artykułów przemysłowych

13,50 

 

 - artykułów żywnościowych i rolniczych

 13,00

6 Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, skrzynki, stolika, wózka, ziemi lub innych - od każdego 1,0 m2 powierzchni zajętej  
   - artykułów przemysłowych

6,50 

  - artykułów żywnościowych i rolniczych

 6,00

  - przy drobnej sprzedaży kwiatów, owoców, warzyw z własnej działki

3,50 

8 Sprzedaż pod ekspozycją zewnętrzną towaru dla podatników podatku od nieruchomości  znajdujących się na targowiskach do 2 m kwadratowych 2,30
9 Sprzedaż pod ekspozycją zewnętrzną towaru dla podatników podatku od nieruchomości  znajdujących się na targowiskach za każdy następny metr kwadratowy 1,00
 

 

Pozostałe miejsca

 
1 Sprzedaż bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej do 1,0 tony ładowności 15
2 Sprzedaż bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej powyżej 1,0 tony do 3,0 ton ładowności 20
3 Sprzedaż bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej powyżej 3,0 ton ładowności i autobusu 30
4 Sprzedaż ze straganu, ławy czy też innego sprzętu przy dł. max 2,0 m oraz szer. max 1,5 m 10
5 Sprzedaż ze straganu, ławy czy też innego sprzętu przy dł. max 4,0 m oraz szerokości max 2,0 m 20
6 Sprzedaż obnośna przez handlujących zawodowo(z ręki, kosza, skrzynki, stolika, wózka, ziemi ) od każdego 1,0 m2 powierzchni zajętej 8
7 Drobna sprzedaż kwiatów, owoców, warzyw z własnej działki (z ręki, kosza, skrzynki, stolika, wózka, ziemi) od każdego 1,0 m2 powierzchni zajętej 3,50

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności