Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 08 Sierpień 2020     Imieniny: Emila i Cyryla     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Fundusze Europejskie / Programy operacyjne / RPO Województwa Śląskiego

RPO Województwa Śląskiego

W dniu 11 LUTEGO 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął CZWARTĄ wersję Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) realizuje wizję rozwoju regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjętą przez Sejmik 1 lipca 2013 r. i stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki regionalnej.RPO WSL 2014-2020 wraz z krajowymi programami operacyjnymi oraz Umową Partnerstwa tworzy spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.

RPO WSL 2014-2020 będzie jednym z 16 regionalnych programów dwufunduszowych, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Programowanie i wdrażanie dwufunduszowego programu daje możliwość programowania celów rozwojowych, a nie poszczególnych funduszy UE, co przyczyni się do zwiększenia komplementarności i efektywności interwencji oraz ściślejszego strategicznego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich. Takie podejście sprzyja również silniejszym powiązaniom i koordynacji działań podejmowanych w regionach przez podmioty zaangażowane w realizację programów.

Jednym z głównych założeń Programu jest koncentracja tematyczna - przeznaczenie większej ilości środków:

 • w zakresie EFRR na innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, poprawę efektywności energetycznej i OZE
 •  w zakresie EFS na pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, adaptację pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, aktywną integrację, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności, ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego,


W ramach RPO Województwa Śląskiego wyodrębniono 13 Osi Priorytetowych:

 •  I Nowoczesna Gospodarka
   
  cele szczegółowe:
  • Podniesienie jakości badań naukowych prowadzonych w regionie poprzez rozwój kluczowej infrastruktury badawczej ,
  • Zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki,
  • Wzrost poziomu wyspecjalizowanych usług oferowanych przez ośrodki innowacji na rzecz gospodarki,
   
 • II Cyfrowe Śląskie
    cele szczegółowe:
  • Wzrost poziomu wyspecjalizowanych usług oferowanych przez ośrodki innowacji na rzecz gospodarki,
  • Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie,
    
 •  III Koinkurencyjność MŚP
    cele szczegółowe:
  • Wzrost rozwoju przedsiębiorczości w regioni,
  • Zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach typu brownfield ,
  • Wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
    
 •  IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
   
  cele szczegółowe:
  • Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
  • Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych w przedsiębiorstwach
   Zmniejszenie energochłonności przedsiębiorst,
  • Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
  • Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkanioweg,
  • Poprawa jakości powietrza w regionie,
  • Sprawny zintegrowany transport publiczny,
  • Wzrost atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów,
  • Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej,
  • Zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych,
     
 • V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
   
  cele szczegółowe:
  • Skuteczna i efektywna pomoc mieszkańcom regionu w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych,
  • Zmniejszenie ilości odpadów zagrażających mieszkańcom regionu oraz środowisku,
  • Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej,
     
 • VI Transport
    cele szczegółowe:
  • Poprawa dostępności głównych szlaków drogowych województwa poprzez zintegrowanie regionalnej i lokalnej sieci drogowej z główną, szkieletową siecią transportową regionu,
  • Rozwój regionalnego transportu kolejowego,
      
 •  VII Regionalny rynek pracy
   
  cele szczegółowe:
  • Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,
  • Wzrost mobilności geograficznej związanej z zatrudnieniem,
  • Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
     
 •  VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
   
  cele szczegółowe:
  • Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia,
  • Godzenie życia zawodowego i prywatnego pracowników poprzez zastosowanie elastycznych form organizacji pracy,
  • Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji kadr zarządzających i pracowników zgodnie z ich potrzebami,
  • Zwiększenie współpracy  pomiędzy firmami sektora MŚP oraz jednostek B+R oraz ich internacjonalizacja,
  • Wzrost transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a gospodarką,
  • Tworzenie warunków zdrowotnych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej,
     
 •  IX Włączenie społeczne
  cele szczegółowe:
  •  Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych,
  • Wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających ubóstwu,
  • Wzrost stabilności sektora ekonomii społecznej w regionie,

 •  X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

              cele szczegółowe:

  •  Zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach regionalnych ,
  • Zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia,
  • Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą, społeczną terytoriów zmarginalizowanych,
    
 •  XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 •   cele szczegółowe:

  • Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie śląskim,
  • Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego,
  • Zwiększenie efektywności kształcenia i szkoleń w regionie,
  • Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego,
      
 •  XI Infrastruktura edukacyjna
 •   cele szczegółowe:

  • Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego,
  • Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego,
  • Upowszechnienie w regionie wiedzy w obszarze nauki i techniki,
       
 • XIII Pomoc techniczna

 

Do pobrania:

NazwaZobacz

RPO Województwa Śląskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności